Abonnementsvoorwaarden

Adresgegevens klantenservice:
Klanten en abonnementen
Postbus 1212
1000 BE Amsterdam
Telefoon: (020) 551 87 20 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur)
rw.abonnement@weekbladpers.nl

Voordelen voor abonnees

Als abonnee van Runner’s World krijg je naast een elke maand een fijn blad in je brievenbus, ook de volgende voordelen:

  • €22,50 korting op de TCS Amsterdam Marathon
  • 50% korting op de Zandvoort Circuit Run
  • 20% korting op de voedingssupplementen van Virtuoos
  • Korting op verschillende producten in de Runner’s World webshop (www.runnersweb.nl/webshop)
  • Gratis Runner’s World te lezen op de tablet of smartphone

Service informatie
Je ontvangt het eerste nummer van je abonnement tussen twee á drie weken na opgave. Indien je gekozen hebt voor een welkomstgeschenk, wordt dit binnen twee weken na verwerken van het abonnementsgeld aan je verstuurd. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en alleen als je de afgelopen zes maanden geen abonnement hebt gehad. Voor het bezorgen in het buitenland gelden afwijkende tarieven en verlenen wij bij het aangaan een eenmalige korting. Welkomstgeschenken worden niet naar het buitenland verstuurd. Prijswijzigingen voorbehouden. Het abonnement geldt tot wederopzegging (tenzij anders wordt vermeld).

Prijzen
Runner’s World jaarabonnement: € 61,95
Runner’s World halfjaarabonnement: € 33,50

Bezorgdata
Runner’s World wordt door PostNL bezorgd. De bezorging kan plaatsvinden op de dinsdagen, donderdagen of zaterdagen in onderstaande weken:

201805 Week 17
201806 Week 21
2018 7/8 Week 25
201809 Week 34
201810 Week 39
201811 Week 43
201812 Week 47

Opzeggen
Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van een maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 3 maanden (90 dagen) vanaf de dag dat de opzegging Runner’s World heeft bereikt.

Betaling
Betaling geschiedt per automatische incasso. Daarnaast kun je ook gebruik maken van een acceptgiro, hiervoor geldt echter een toeslag van € 2,00. Als je een andere termijn wenst, dien je contact op te nemen met het Klanten Service Centrum.

Welkomstgeschenk
Wanneer het welkomstgeschenk van je keuze niet meer leverbaar is, zullen wij je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Je kunt dan een ander welkomstgeschenk uitkiezen. Wanneer je op dat moment geen keuze kunt maken, heb je een half jaar de tijd om een ander welkomstgeschenk uit te kiezen.

Geef je het abonnement cadeau?
Het eerste nummer van het cadeau-abonnement op Runner’s World ligt bij het verschijnen van het eerstvolgende nummer bij de ontvanger op de mat. Als je ervoor gekozen hebt het abonnement met onmiddellijke ingang te laten starten, zal het eerst te ontvangen nummer binnen twee weken bezorgd worden. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nieuwe abonnementen in België
Abonnees in België kunnen contact opnemen met:
runners.world@abonnementenland.be
tel. 028 08 55 23

Verhuizing
Wanneer u gaat verhuizen, zouden wij graag minimaal 3 weken hiervoor, uw nieuwe adres ontvangen (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) bij het Klanten Service Centrum. In de correspondentie graag zowel uw oude als nieuwe adres vermelden en de ingangsdatum dat u het blad op het nieuwe adres wilt ontvangen.

Informatie rondom het herroepingsrecht
U heeft het recht abonnement tot 14 dagen na ontvangst van het eerste nummer zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het abonnementsbedrag gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het herroepingsrechtformulier invullen en retourneren via rw.abonnement@weekbladpers.nl of via de post aan:

Klantenservice Runner’s World
Postbus 1212
1000 BE Amsterdam

Redactieadres
Wibautstraat 133, 1097 DN, Amsterdam
postbus 764, 1000 AT Amsterdam
Tel. 020-5518601
runnersworld@weekbladpers.nl

Webshop & digitale producten

Kijk voor alle algemene voorwaarden van WPG hier.
15.1
Algemeen
Dit onderdeel is van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en WPG voor zover die betrekking heeft op een overeenkomst waarbij in het kader van een door WPG via een door haar geëxploiteerde webshop boeken, abonnementen of andere (Digitale) producten en/of diensten worden verkocht en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en de overeenkomst tot stand komt tussen WPG enerzijds en een consument anderzijds (hierna: de “Webshopovereenkomst”).

15.2
Indien levering van een in een webshop besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal WPG zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

16.
Bedenktijd en herroeping
16.1
Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met WPG ten aanzien van een product kan de klant de Webshopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of:
(1.) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
(2.) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(3.) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

16.2
Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 16.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan WPG retourneren, conform de door WPG verstrekte instructies.

16.3
Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met WPG ten aanzien van een dienst kan de klant de Webshopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Webshopovereenkomst, met uitzondering van diensten:
a.die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien WPG zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door WPG te organiseren festivals.
b.betreffende weddenschappen of loterijen;
c.waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat deze termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot (online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen cursusmaterialen.

16.4
Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

16.5
Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16 geldt niet voor de levering van kranten en tijdschriften en voorts niet voor producten:
a. die door WPG tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop WPG geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
h. voor E-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 17.

17.
Digitale producten

17.1
De (intellectuele eigendoms)rechten op door WPG aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan WPG. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

17.2
Het is WPG toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien WPG door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.3
Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 17.1 beschreven licentie te buiten gaan.

17.4
Het is WPG toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

17.5
Indien de klant met toestemming van WPG Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 17 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door WPG zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan WPG bewijzen.

D – Gepersonaliseerde producten

18.1
Dit onderdeel D is naast onderdeel A en C van toepassing op diensten aangeboden door WPG die eruit bestaan dat de klant eigen boeken, tijdschriften, andere werken en/of producten kan maken die onder meer worden samengesteld uit eigen, door de klant zelf te uploaden content alsmede content uit titels van WPG (bestaande uit onder meer maar niet beperkt tot tekst en/of illustraties) (hierna: “Gepersonaliseerde producten”).

18.2
Indien de klant van deze diensten ten aanzien van Gepersonaliseerde producten gebruik maakt, is WPG op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud en/of de vorm van de) Gepersonaliseerde producten. WPG neemt in beginsel geen kennis van de inhoud en/of de vorm van Gepersonaliseerde producten en de verantwoordelijkheid voor Gepersonaliseerde producten ligt in alle opzichten volledig bij de klant. De klant garandeert jegens WPG dat het Gepersonaliseerde product op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van enige derde, dat het Gepersonaliseerde product niet aanstootgevend, kwetsend en/of onrechtmatig is en vrijwaart WPG van alle vorderingen van derden ter zake. Als WPG om wat voor reden dan ook bekend raakt met (de inhoud en/of de vorm van) Gepersonaliseerde producten en naar de mening van WPG sprake is van een inhoud of vorm van het Gepersonaliseerde product die in strijd is met de in de vorige volzin genoemde eisen, is WPG gerechtigd zonder nadere aankondiging technische en juridische maatregelen te nemen die het (verder) samenstellen, gebruiken en/of openbaar maken van het Gepersonaliseerde product onmogelijk maken, zonder dat WPG gehouden is tot betaling van enige(schade)vergoeding.

18.3
Ter zake de content van WPG die door de klant wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet sub-licenseerbare licentie die is beperkt tot eigen gebruik door de klant van die content. De licentie zal beperkt zijn tot persoonlijk gebruik van de content in verband met het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product. De klant is op geen enkele wijze gerechtigd een Gepersonaliseerd product geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of anderszins commercieel te exploiteren en/of openbaar te maken. WPG behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Gepersonaliseerde producten.

18.4
WPG streeft naar een zo goed mogelijke weergave van zowel de content die door de klant zelf is geupload/aangeleverd als van de content uit titels van WPG in het Gepersonaliseerde product, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De klant moet rekening houden met de mogelijkheid van beperkte druk- en kleurafwijkingen. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde content (waaronder ook maar niet beperkt tot de kwaliteit van bronbestanden van digitale foto’s) en voor uit de door de klant geuploade/aangeleverde content voortvloeiende imperfecties (waaronder kleurzwemen e.d.)

18.5
WPG kan niet instaan voor de kwaliteit van het Gepersonaliseerde product indien het Gepersonaliseerde product niet normaal wordt gebruikt.